A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az XLBUTOR működteti és felügyeli a www.XLBUTOR.hu oldalt. Egy olyan felhasználóbarát weboldalt szeretnénk a figyelmébe ajánlani, ahol hasznos információkat fog találni. Ezért használunk olyan technológiát, ami képes a weboldalunk használatára vonatkozó információkat összegyűjteni, feldolgozni és rendezni, miközben a lehető legnagyobb mértékben védjük az Ön és a többi látogató érdekeit.

Az XLBUTOR a weboldalán bizalmasan kezeli az Ön és a többi látogató adatait, így biztonságban érezheti magát, amikor meglátogatja weboldalunkat. Regisztráljuk azon látogatóinkat, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy hírlevelet és más marketinganyagokat küldjünk nekik e-mailen. A regisztrált látogatók bármikor visszavonhatják beleegyezésüket a xlbutorbolt@gmail.com címre küldött e-maillel, vagy a hírleveleink alján megtalálható leiratokzás linkre történő kattintással.

Látogatóként mindenkor név nélkül használhatja a weboldalt, de a nem regisztrált látogatók nem férnek hozzá a www.XLBUTOR.hu adatbázisához, és nem használhatják az XLBUTOR szolgáltatásait. Az XLBUTOR a regisztrált információkat nem adja el, nem fedi fel és másként sem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára.

REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ

Az információkat többféle cookie és az Ön számítógépe IP-címének használatával gyűjtjük össze. A cookie egy kis fájl, ami az Ön számítógépére lementett információkat tartalmaz, és melynek segítségével egy weboldalt egy későbbi időpontban is könnyen megtalál.

A cookie-k segítségével az XLBUTOR statisztikai és technikai célokra össze tudja szedni, hogy Ön és a többiek milyen módon használják a weboldalt. A statisztikai számításainkban használt információkat nem szabad az egyének azonosítására használni, és számításaink csak a weboldalunk fejlesztését és jobbítását szolgálják.

Ön bármikor törölheti ezeket a cookie-kat, de ha a böngészőjét úgy állítja be, hogy ne fogadja a cookie-kat, akkor a weboldalnak lesznek olyan részei, amelyeket nem tud használni.

Az XLBUTOR által összegyűjtött információk egy része publikussá válhat, de csak névvel nem azonosítható formában; ilyen például a weboldal látogatóinak a száma.

Harmadik személy által telepített Web Beacon-ök: A Google Analytics harmadik személy által telepített web beacon-jeit használjuk ahhoz, hogy elemezhessük a látogatók mozgását és tevékenységét honlapunkon.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A www.xlbutor.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Göncz Sándor. (SZÉKHELY: 4600 Kisvárda, Krúdy park 10. „ADATKEZELŐ”) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásai -, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.xlbutor.hu honlapon regisztráló felhasználók kifejezett és egyértelműen önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek (ideértve az adatkezelési rendelkezések) elfogadását is.
A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg.
A személyes adatok kezelésére így az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A Weboldal bizonyos részeinek eléréséhez regisztráció szükséges, vagy a Weboldal által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (pl. név, lakcím, e-mail cím, mobilszám, stb.) megadása. A Weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás mindig önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Adatkezelés a Weboldalon regisztrált személyek esetében csak a jelen szabályzat alapján történő megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásuk alapján történik.
A Weboldal használatával Ön a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.
1. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:
– vezetéknév
– keresztnév
– e-mail cím
– jelszó

2. A regisztráció és a későbbi felhasználás során a felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására is:

– szállítási cím
– telefonszám
– mobilszám

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók rendelésének teljesítéséhez  szükséges.

Az adatkezelés időtartama

1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
2. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.
3. Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített esetben bármikor van mód.
4. A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató a felhasználási feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása a Magyar Hosting Kft (1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22, +36-1-700-2323, info@mhosting.hu)  szerverein történik. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.  Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Info tv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját törölni.

A felhasználók jogai:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A Weboldal:

A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Weboldal tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.
A Weboldal egyes részei, az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Weboldal minden szolgáltatását.
A Weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.
További kérdéssel illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen: xlbutorbolt@gmail.com.
Az adatvédelmi szabályzat hatálya, módosítása:
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre és valamennyi, az Adatkezelő által tevékenysége során megszerzett és kezelt adatra.
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.
Jelen módosított adatvédelmi szabályzat 2012. október 24-én lép hatályba.

Hírlevelek

Milyen gyakorisággal érkezik?
Ha feliratkozott hírlevelünkre havi 1-4 hírlevélre számíthat e-mailben a xlbutor-tól. Ezekről az e-mailekről bármikor leiratkozhat a hírlevelek alján található linken keresztül.
Mit tartalmaz a hírlevél?
A hírlevél a legfrissebb ajánlatainkat, újdonságokat és katalógusainkat tartalmazza valamint információkat az éppen futó kampányainkról a xlbutor teljes termékválasztékából és nyereményjátékokról. Feliratkozásával hozzájárul, hogy emlékeztető e-maileket kaphat kosárban felejtett termékekről a xlbutor.hu-n, vagy a xlbutor.hu-n történt vásárlását követően annak részleteiről vagy egyéb promóciókról, illetve e-maileket a xlbutor-től olyan kapcsolódó hasznos termékekről amelyek iránt érdeklődést mutatott.

Impresszum
Üzemeltető: Göncz Sándor.
Email: xlbutorbolt@gmail.com
Eszközeiről, szoftvereiről és a xlbutor.hu-n végzett tevékenységéről adatokat gyűjtünk. Ezeket az információkat a xlbutor.hu optimalizálására és a xlbutor.hu hibáinak kijavítására használjuk. Adatokat gyűjtünk még arról, hogy a xlbutor.hu-n mely oldalakat és információkat keresi/látogatja, ami alapján elemezni tudjuk a felhasználói viselkedést honlapunkon. A begyűjtött információt harmadik fél számára nem adjuk ki, és 30 napon belül töröljük.