ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ÁSZF

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén kötött olyan jogügyletre, amely a www.xlbutor.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül jön létre a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltató és Vásárló (a továbbiakban: Felek) között.

Jelen ÁSZF 2018. április 2. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amely módosításokat a weboldalon közzéteszi. Vásárlók a www.xlbutor.hu weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás érvényes.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak meghatározása tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felek külön kikötése nélkül is irányadók.

A Szolgáltatónak semmilyen magatartási kódex nem áll a rendelkezésére, továbbá ezeknek nem veti alá magát.

A webáruházban történő vásárlással a Szolgáltató, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között adásvételi szerződés jön létre. A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A Szolgáltató webáruházában elérhető termékek tulajdonságai és azok árai megegyeznek a Szolgáltató üzleteiben megtalálható termékekkel, illetve azok áraival. Amennyiben valamely termék csak a Szolgáltató üzletében vagy csak a webáruházban érhető el, e tény az adott termékre vonatkozó információk között feltüntetésre kerül.

A webáruházban közzétett termékek egyes esetekben megadott dátumig vagy a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a webáruházban közzétett termékekből teljes készlet álljon rendelkezésre és a Vásárlót a termék elérhetőségéről megfelelően tájékoztassa. Mindazonáltal a Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha bármilyen rajta kívül álló okból a termék elérhetőségéről nem tud gondoskodni.

A webáruházban minden termék képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a Vásárló számára a termék kiválasztását. Mindemellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

A webáruházban közzétett termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a webáruházban vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A webáruházban történő vásárlással, a meghirdetett termékekkel kapcsolatos kérdései, észrevételei esetén, a „Szolgáltató adatai” között és a 11. fejezetben megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül kaphat további tájékoztatást.

Ahol jelen ÁSZF fogyasztót említ, azon a Ptk. és a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint meghatározott fogyasztót kell érteni.

A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint a megrendeléssel a Vásárló vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést – annak száma szerint – legfeljebb a vásárlás napjától számított 5. év utolsó napjáig tartja nyilván.

www.xlbutor.hu weboldalon található webáruházban történő vásárlás menete a következő:

 1. Termék kiválasztása és kosárba helyezése a „Kosárba” menüpontra kattintással.
 2. Vásárlás befejezése a kosár jobb oldalán elhelyezkedő „Pénztár” menüpontra kattintással.
 3. Vásárláshoz szükséges adatok megadása (Vásárló neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma).
 4. Megvásárolt termékek kifizetése bank- vagy hitelkártyával, esetleg utánvétes fizetési mód választása.
 5. Sikeresen teljesített fizetést követően kinyomtathatja megrendelési számát.
 6. A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a Vásárló részére.
 7. A megrendelt termék feladását követően e-mailben számlát küldünk a Vásárló részére.
 8. Utánvétes fizetés esetén a számla átadása a helyszínen történik.

A termékek lényeges tulajdonságairól azok képére kattintva és azok leírásában kaphat a vásárlást elősegítő részletesebb információkat. Amennyiben több terméket kíván megrendelni, akkor a kosár tartalmának megjelenését követően térjen vissza a termékek közé és válasszon további termékeket. Amikor a terméket kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő termékek listája, mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van a mennyiség módosítására vagy termék törlésére.

A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, amennyiben a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti (lásd. 3. pont). A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben a Vásárló a hibás adatbevitelről tudomást szerez, jogosult és egyben köteles a helyes adatokat haladéktalanul a Szolgáltató tudomására hozni a 11. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken.

Az egyes termékek árai megtekinthetőek a termék információs oldalán és a kiválasztást követően a Kosárban. A termékárak magyar Forintban vannak meghatározva és tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem foglalják magukba a kiszállítási költségét. A kiszállítás költsége a szállítás módjától függ. A termék Kosárba helyezését követően a szállítási költség a Kosárban pontosan feltüntetésre kerül. A szállítás feltételeiről részletesebben a 8. fejezetben olvashat.

A termékár a termék vásárlás időpontjában megjelölt vételára, amelyhez hozzászámítandó a termék szállítási költsége.

A Szolgáltató a termékár és szállítási díjváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a www.xlbutor.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a megrendelt termék vételárát és szállítási díját nem befolyásolja.

A termék elérhetőségével kapcsolatos, árazási, valamint nyomtatatási hibával – ideértve a nyomtatott anyagokban való és weboldalon szereplő hibás információközléseket – kapcsolatban a Szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul gondoskodik a hiba megszüntetéséről. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Elállás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megfizetett teljes vételár és szállítási költség visszatérítéséről gondoskodik.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, – különösen, de nem kizárólagosan a tranzakciós illetéket, nem magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámláról való utalás költségeit – minden esetben a Vásárlónak kell viselnie.

Vásárlás időpontja

A webáruházban történő vásárlás időpontja az a nap, amikor a vásárlás visszaigazolásra kerül.

Fizetés időpontja

A webáruházban történő fizetés időpontja az a nap, amikor Vásárló hitelkártyával kezdeményezett fizetése alapján a vételár és a szállítási költség a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül, utánvétes fizetés esetén pedig amikor a Vásárló a termék(ek) átvételével egyidejűleg a vételárat és a szállítási költséget megfizeti.

A kiválasztott termék vételárának és a felmerülő szállítási költségnek a megfizetése a termék megrendelésekor történik. A megrendelés alapján a Szolgáltató ellenőrzi a Vásárló kártya adatait és a termék elérhetőségét. Az átutalás során felmerülő problémák esetén a Szolgáltató a megadott e-mail vagy telefonos elérhetőségeken kapcsolatba lép a Vásárlóval.

Részleges kézbesítés esetén csak a tényleges szállításnak megfelelő összeget vonjuk le. Abban az esetben, ha csak részben vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni a megrendelést, csak a ténylegesen kézbesített árukért kell fizetnie.

Szállítás időpontja

A Szolgáltató a vásárlás időpontját követő legkésőbb 30 napon belül gondoskodik a termék házhozszállításáról.

Vásárló a www.xlbutor.hu weboldalon megrendelt termék(ek) után a „Fizetés” menüpontra kattintással tudja megfizetni a vételárat és a felmerülő szállítási költséget. A termék(ek) kiválasztását követően a kosárban a fizetendő teljes összeg kerül feltüntetésre, beleértve az általános forgalmi adót és a kiszállítás költségét is.

Ha a Vásárlótól azonos napon, de eltérő időpontokban több megrendelés is érkezik, ezek a szállítás díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

A megrendelési folyamat befejezése után Vásárló előre utalással történő vagy utánvétes fizetési módok közül választhat.

Fizetési utánvétellel:

A termék vételárát és a szállítási költséget a termék kiszállításakor fizeti meg a Szolgáltató részére.

Ebben az esetben az utánvétes fizetési módot szükséges választania.

Az utánvételes fizetési mód legfeljebb 500 000 Ft érték határig lehetséges.

Miután a Vásárló a megrendelését (ajánlatát) elküldte a Szolgáltató részére, a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül megrendelési visszaigazolást küld a Vásárló által megjelölt e-mail címre. A megrendelési visszaigazolás az alábbi adatokat tartalmazza: a megrendelt termék adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget, az elállási joggal kapcsolatos tudnivalókat, fogyasztóvédelmi rendelkezéseket  és az XlBútor ügyfélszolgálati elérhetőségeit. A visszaigazoló e-mail kizárólag arra szolgál, hogy tájékoztassa a Vásárlót a megrendelése Szolgáltatóhoz való megérkezéséről. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kap megrendelési visszaigazolást a Szolgáltató részéről.

A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés a Felek között ekkor jön létre. Az elfogadó e-mailben a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót egyebek mellett a szerződés létrejöttéről és a várható szállítási határidőről.

A szerződés létrejöttét követően a Vásárló nem jogosult módosítani a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató a termék elérhetőségéről minden gondossága ellenére nem tud gondoskodni, úgy jogosult a szerződéskötéstől elállni. Ebben az esetben a Vásárló a megrendelés visszautasításáról kap értesítést. Az eddig az időpontig teljesített fizetések visszautalásáról a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik. A szerződéskötéstől való elállás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyeztetési céllal felkeresheti a Vásárlót, egy esetleges más termékre történő szerződéskötés céljából.

Szolgáltató webáruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó megrendeléseket szolgál ki. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nagy mennyiségű termék megrendelése esetén mennyiségi korlátozást állítson, amelyről Vásárlót az általa megadott e-mail címen értesíti.

Előre utalás esetén:

A megrendelt termék feladását követően a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre elektronikus számlát küld a Vásárló részére. Az elektronikus számla tartalmazza a megrendelt termék adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási és szállítási információkat, a termék árát, a szállítási költséget, a fizetendő végösszeget és az XlBútor ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Utánvét esetén:

A Vásárló részére a megrendelt termék kiszállításakor, az ellenérték kifizetése után a helyszínen történik  a számla átadása .

 

Amennyiben a megrendelt termék jótállás alá esik, a jótállási jegy a számlával együtt átadásra kerül a Vásárló részére.

A webáruházban való vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a megrendelés során magyarországi szállítási címet jelöljön meg. Előre utalás esetén a szállítás további feltétele, hogy a Vásárló a megrendelt termék vételárát és kiszállítási díját megfizesse.

A megrendelt termék vételárán felül a Vásárló köteles a kiszállítási költséget is megfizetni a Szolgáltató részére. A kiszállítási költséget a szállítás módja határozza meg, ami a következő lehet:

 • csomagküldemény kisebb termékek esetén – pl. ágytakaró, törülköző, ágynemű
 • teherszállítás nagyobb termékek esetén – pl. matracok, ágyak, egyéb bútorok

A kiszállítás költségét a Szolgáltató határozza meg a Vásárló által megrendelt termék(ek) méretének és mennyiségének figyelembevételével.

Szolgáltató viseli azt a többletköltséget, ami a termékszállítási akadályokkal összefüggésben merül fel.

Szolgáltató a megrendelt csomagküldemények kiszállításáról Magyarország teljes területén futárszolgálattal gondoskodik.

Szolgáltató a teherszállítást Magyarország teljes területén saját gépjárművel gondoskodik.

A termék megrendelésekor javasolt, hogy a Vásárló telefonszámát adja meg a Szolgáltató részére, így szükség esetén a Szolgáltató, illetve megbízott szállítója telefonon is kapcsolatba tud lépni a Vásárlóval.

A kiszállítás legalacsonyabb díja: 790ft

Csomagküldemény (kisebb termékek esetén):

Csomagküldemény esetén a megrendelt termék kiszállítására várhatóan 3 és 5 munkanap közötti időtartamban kerül sor.

A Csomagküldemény bruttó díja az alábbiak szerint alakul:

Ár Kg
1 355 Ft 3-5
1 775 Ft 5-10
2 300 Ft 10,1-20
3 140 Ft 20,1 – 31,5
5 240 Ft 31,5 – 50

A központi raktárunkból a szállítópartnerhez történő szállításkor a vásárló tájékoztatást kap SMS-ben a szállítási folyamat megkezdéséről. Ezzel egy időben e-mail-en keresztül elküldésre kerül a csomag nyomon követési száma, amire kattintva a szállítópartner honlapján keresztül követhető a csomag állapota.A Vásárló a megrendelést követően a rendelés száma alapján a vevőszolgálattal történő kapcsolatba lépés esetén tud érdeklődni rendelése szállításával kapcsolatban.

 • A Vásárló a termék érkezésének időpontjáról a szállítás napján kora reggel az általa megjelölt e-mail címen értesítést kap egy 3 órás kézbesítési időszak meghatározásával. Amennyiben a Vásárló számára a megjelölt időpont nem megfelelő, e tényt előzetesen jeleznie kell a Szolgáltató megbízott szállítója telefonos elérhetőségén vagy Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein.
 • A kiszállítás hétköznap 08:00 és 17:00 között történik.

Teherszállítás (nagyobb termékek esetén):

Teherszállítás esetén a megrendelt termék kiszállítására várhatóan 8 és 14 munkanap közötti időtartamban kerül sor.

Teherszállítás esetén a szállítás díja függ a megrendelt termék súlyától, méretétől és a szállítás címétől.

A teherszállítás bruttó díja az alábbiak szerint alakul:

6 050 Ft 60 kg-ig
8 590 Ft 90 kg-ig
10 495 Ft 140 kg-ig
12 400 Ft 180 kg-ig
14 305 Ft 220 kg-ig
16 210 Ft 260 kg-ig
18 115 Ft 300 kg-ig
20 020 Ft 380 kg-ig
21 925 Ft 460 kg-ig
23 830 Ft 540 kg-ig
25 735 Ft 620 kg-ig
27 640 Ft 700 kg-ig
29 545 Ft 700 kg felett

 

 • A szállítás időpontját megelőző napon a Vásárló az általa megjelölt telefonszámon  értesítést kap a termék érkezésének időpontjáról egy 3 órás kézbesítési időszak meghatározásával. Amennyiben a Vásárló számára a megjelölt időpont nem megfelelő, e tényt előzetesen jeleznie kell a Szolgáltató megbízott szállítója telefonos elérhetőségén.
 • A szállítás napján a Szolgáltató megbízott szállítója a kézbesítés előtt 1-2 órával kapcsolatba lép Vásárlóval a szállítmány érkezésének várható időpontját illetően.
 • A kiszállítás hétköznap 07:00 ás 19:00 között történik.

Házba szállítás :

A szállítóink felviszik a bútort az Ön lakásába az előre elkészített szobába.

Miután ez megtörtént bemutatják a helyes működését, és átadják használatra készen! Kérésére a csomagolóanyagot (mint szemetet) ELVISZIK! Ez a feladat minden esetben két személyes! Ennek a szolgáltatásnak a hátránya, hogy fizetni kell érte, és a szállítás előtt el kell dönteni, hogy kérem vagy nem kérem! A helyszínen már nem kérhető!

A házba szállítás bruttó díja az alábbiak szerint alakul és a szállítási díjhoz adódik hozzá:

Családi ház földszint +6 000 Ft
Családi ház 1. emelet +7 000 Ft
Családi ház 2. emelet +8 000 Ft
Emeletesház földszint +6 000 Ft
Emeletesház magasföldszint +7 000 Ft
Emeletes ház 1. emelet +7 000 Ft
Emeletes ház 2. emelet +8 000 Ft
Emeletes ház 3. emelet +9 000 Ft
Emeletes ház 4. emelet +10 000 Ft
Emeletes ház 5. emelet +11 000 Ft
Emeletes ház 6. emelet +12 000 Ft
Emeletes ház 7. emelet +13 000 Ft
Emeletes ház 8. emelet +14 000 Ft

 

A termékszállítással összefüggő további tudnivalók:

Szolgáltató megbízott szállítója a megrendelt terméket a szállítási címként megjelölt helyen tartózkodó személynek adja át az átvevő személy átvételi jogosultságra vonatkozóan tett nyilatkozata után. A Vásárló elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a terméket nem a megrendelést leadó veszi át, ha egyébként a Szolgáltató a terméket a megjelölt szállítási címen adta át.

A Szolgáltató a vásárlás időpontját követő legkésőbb 30 napon belül gondoskodik a termék házhozszállításáról.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a szállítás várható időtartamának elhúzódása miatt abban az esetben, ha a szállítási késedelem a Szolgáltató működési körén kívül álló okból – így különösen szélsőséges időjárási viszonyok, nagyszámú megrendelések – miatt következik be.

A Vásárló felelőssége a termék csomagolásának, mint hulladéknak a megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

Figyelem: Ha a szállítmányozási cég sikertelenül próbálja meg kézbesíteni a fuvarszállítmányt a szállítási címre (pl. senki nincs a címen az átvételhez), akkor felveszi Önnel a kapcsolatot. Ezután lehetőség lesz a rendelés újbóli kézbesítésére, a szállítmányozási cég számára megfizetett további díjazás fejében. A további díj összege a kézbesítési címtől függ; erről a szállítmányozási cég az újbóli kézbesítés előtt tájékoztatni fogja.

Tájékoztatjuk, hogy megrendelését 24 órán belül van lehetősége átgondolni. Azon túl megrendelését kezeljük, továbbítjuk a gyártó felé, s megkezdődik a gyártás. Innentől kezdve szolgáltatást biztosítunk melyet már nincs joga lemondania. Amennyiben ezt mégis megteszi, úgy a Polgári Törvénykönyv szerint járunk el.
Minden megrendelés lemondást 24 órán belül írásban kérünk.
1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem tudja érvényesíteni.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Vásárló kellékszavatossági igényeit a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Fogyasztók esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban mára Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – e fejezet 1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényt a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–      a terméket nem üzleti tevékenysége körében vagy önálló foglalkozás körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató a fogyasztóval kötött szerződések esetében jótállásra köteles.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Amennyiben az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a szavatosság esetében. Így lehetősége van – az előző pontban meghatározott sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Panaszkezelés

Vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Szolgáltató Ügyfélszolgálati elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat postacíme: 4600 Kisvárda Attila u. 61

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 70 417 9210

Ügyfélszolgálat e-mail címe: xlbutorbolt@gmail.com

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:

 • Hétfő – Péntek: 09:00 – 16:00

Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja.

További jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

 • Vásárlók könyvébe való bejegyzés. a vásárlók könyve elérhető a Szolgáltató üzleteiben. A bejegyzésre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: a vállalkozás részéről történő jogsértés esetén a Fogyasztónak lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.
 • Békéltető testület: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) a Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Levelezési címe: 14400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon / Fax:+36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 • Bírósághoz fordulás lehetősége: a Vásárló fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

Panaszt ezen az oldalon tehet. A panasz megtételekor tüntesse fel e-mail címünket: xlbutorbolt@gmail.com

Amennyiben a Vásárló nem az általa megrendelt terméket kapta vagy a termék a szállítás során megsérült, kérjük igénye rendezése érdekében szíveskedjen kapcsolatba lépni a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a megjelölt elérhetőségeken.

Ha a csomag sérülten érkezik meg, akkor írja a szállítólevélre, hogy hibás terméket kapott. A járművezetőtől kérjen egy példányt a sérült termék szállítóleveléből. Ezután forduljon az XlBútorügyfélszolgálatához.

A termék megsérülésével vagy a tévesen kiszállított termékkel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató viseli.

Hívja a +36 70 417 9210 telefonszámot (hétfő–péntek, 9:00–16:00).

A webáruházban történő vásárlás esetén irányadó a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója, ami az alábbi linkre kattintással érhető el:

https://www.xlbutor.hu/adatvedelmi-szabalyzat

www.xlbutor.hu weboldal szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon megjelenő valamennyi tartalom, vagy annak bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz való közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

A Vásárlónak a weboldal használata sem biztosít jogot a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására.

A webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Mindezen túl javasoljuk, hogy használjon vírusirtó és más védelmi szoftvereket a böngészés biztonságosabbá tétele érdekében.

Vásárló elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A weboldalt a Vásárló kizárólag saját kockázatára használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túl.